جوایز

عنوانبخش مورد تقدیرنفر اولنفر دومنفر سوم
دیداریفیلم کوتاه        ۶۰,۰۰۰,۰۰۰              ۴۰,۰۰۰,۰۰۰             ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     
موشن گرافیک        ۴۰,۰۰۰,۰۰۰            ۳۵,۰۰۰,۰۰۰             ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     
مستند        ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              ۴۰,۰۰۰,۰۰۰             ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     
نماهنگ        ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۴,۰۰۰,۰۰۰     
عکس حرفه ای        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     
عکس آماتور         ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                ۶,۰۰۰,۰۰۰               ۴,۰۰۰,۰۰۰     
پوستر        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     
اینفو گرافیک        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     
کاریکاتور        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     
شنیداریپادکست         ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               ۸,۰۰۰,۰۰۰               ۶,۰۰۰,۰۰۰     
نمایش رادیویی        ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۴,۰۰۰,۰۰۰     
مستند رادیویی       ۲۵,۰۰۰,۰۰۰              ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰     
رسانه های مکتوبمقاله        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰             ۱۲,۰۰۰,۰۰۰     
داستان        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰              ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     
شعر        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰             ۱۲,۰۰۰,۰۰۰     
بخش ویژهتجارب موفق و خلاقانه        ۵۰,۰۰۰,۰۰۰            ۳۵,۰۰۰,۰۰۰             ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     
رسانه های بر خطسایت های اینترنتی        ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۵,۰۰۰,۰۰۰     
شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی        ۲۰,۰۰۰,۰۰۰              ۱۶,۰۰۰,۰۰۰             ۱۲,۰۰۰,۰۰۰     
نرم افزارنرم افزار موبایلی        ۳۰,۰۰۰,۰۰۰              ۲۰,۰۰۰,۰۰۰             ۱۴,۰۰۰,۰۰۰     
بازی        ۴۰,۰۰۰,۰۰۰             ۳۰,۰۰۰,۰۰۰            ۲۴,۰۰۰,۰۰۰