ادبی

شعر و داستان

۱– افراد بدون محدودیت سنی می توانند در هر بخش، ۳  اثر خود را ارائه کنند.

۲– هر فرد می تواند همزمان در دو بخش شعر و داستان شرکت کند.

۳– آثار ارائه شده نباید پیش از این به چاپ رسیده و یا در جشنواره ای شرکت کرده باشد.

۴– داستان کوتاه می تواند حداکثر شامل ۵ هزار کلمه باشد.

۵– ارائه آثار در بخش شعر در هر قالب مستقل شعری آزاد است.

۶- مسئولیت رعایت ضوابط و مقررات جشنواره، همچنین صحت آثار و مشخصات، بر عهده شرکت کنندگان است.

۷-کلیه آثار باید در نرم افزارword  قلم Nazanin   فونت  ۱۴  ارسال شوند.

۸-استفاده از منابع معتبر و ذکر آنها از جمله نقاط قوت آثار می باشد که در داوری لحاظ خواهد شد.

۹-پرداختن به موضوعات ابتکاری و نو در اولویت می باشد.

ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت جشنواره طراوت

اﻟﻒ: ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ارﻛﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ

١. ﻣﻮﺿﻮع:

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از موضوعات اعلام شده در جشنواره ﺑﺎﺷﺪ.

٢. ﭼﻜﻴﺪه:

ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻴﺎن ﻫﺪف، اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎت ﭼﻜﻴﺪه ﺑﻴﻦ ١۵٠ و ١٨٠ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭼﻜﻴﺪه ﺿﺮوری اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻮﺿﻮعات ارائه شده ، روﺷﻦ ﺷﻮد.

از ﭼﻜﻴﺪه ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.

٣.ﻛﻠﻴﺪ واژه:

ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ ﺑﻴﻦ ٣ ﺗﺎ ۵ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

۴. ﻣﻘﺪﻣﻪ:

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت و ﻧﻮ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع، روش ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ و روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﻴﺎن ﺧﻼﺻﻪای از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۵. ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ:

در ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﻲ، ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻴﺪی و ﻣﺤﻮری ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

۶. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ:

در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ را ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ

٧. اﺳﺘﻨﺎد دﻫﻲ و ارﺟﺎﻋﺎت درون ﻣﺘﻨﻲ:

ارﺟﺎعﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ درونﻣﺘﻨﻲ و داﺧﻞ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت: (ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر، ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ، ﺻﻔﺤﻪ)؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ (ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ١٣٩٠: ٢٠,١٠) ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻴﻮه ارجاع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از دو ﻧﻔﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول و ﻫﻤﻜﺎران، ﺳﺎل ﻧﺸﺮ، ﺟﻠﺪ، ﺻﻔﺤﻪ).

  • ﺷﻴﻮه ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ: آدرس ﺻﻔﺤﻪ روﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ درج ﺷﻮد

۸. ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی:

در ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی از ذﻛﺮ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪات و آﻳﺎت و رواﻳﺎت و ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

٩. ﻣﻨﺎﺑﻊ:

در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﻴﻮه زﻳﺮ ﭘﻴﺮوی ﺷﻮد:

ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻧﺎم، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر، »ﻧﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ«، ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ، ﻧﺎم ﻧﺸﺮﻳﻪ، دوره ﻳﺎ ﺳﺎل ﺷﻤﺎره.

ﻛﺘﺎب: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر، ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب، ﻧﺎم ﻣﺘﺮﺟﻢ، ﻣﺼﺤﺢ، ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد، ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر، ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺪ، ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ، ﻧﺎم ﻧﺸﺮ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﻧﺎم. ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. آدرس ﺳﺎﻳﺖ. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.

ب: ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ

١- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ- ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن. و اﻳﻤﻴﻞ آنﻫﺎ

ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، درﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺆﺳﺴﻪای ﻛﻪ ﻣﺆﻟﻒ در آن اﺷﺘﻐﺎل دارد، زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﻗﻴﺪ ﺷﻮد.

٢- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ۵٠٠٠ ﻛﻠﻤﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٨۵٠٠ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٢۵ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ج: ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺗﺎﻳﭗ

ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻻت از ﺑﺎﻻ، ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ٣ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ در ﻗﻄﻊ ۴A ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ١٢B Zar ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ از ﻓﻮﻧﺖ ١٣B Zar و ﺑﺮای ﺳﺮﺗﻴﺘﺮ ﻫﺎ از ﻓﻮﻧﺖ ١۴B Zar و ﺑﺮای آﻳﺎت و رواﻳﺎت از ﻓﻮﻧﺖ B Badr اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ١۶B Zar ﭘﺮرﻧﮓ (Bold) ﺑﺎﺷﺪ. آدرسﻫﺎی درون ﻣﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ١٢B Zar ﺑﺎﺷﺪ.

آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ١٢B Badr ﺑﺎﺷﺪ.

15 دیدگاه دربارهٔ «ادبی»

  1. سلام وقت بخیر.بخش شعر میخوام شرکت کنم و توضیحات رو هم خوندم.منتها برای ارسال اثار مشکل دارم.باید زیر هر اثر مشخصاتی که در توضیحات عنوان کردید رو بنویسم؟و اینکه در قالب فایل ورد بفرستیم یا باید زیپ کنیم اثر رو؟ممنون میشم پاسخ بدید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *